Vissen naar (fraude)dossiers met de AVG? Nee!

De AVG is geen middel om te vissen naar bewijs voor straf- of tuchtrechtelijke procedures. Dat is het oordeel van de rechtbank Midden – Nederland in een uitspraak van 25 mei 2022. In deze zaak werden KPMG en enkele betrokken registeraccountants verzocht om afgifte van enkele persoonsgegevens. KPMG had al gereageerd op het verzoek, maar dat volgens de verzoeker niet voldoende. Hij wilde meer, namelijk het volledige zaaksdossier van KPMG n.a.v. meerdere (fraude)onderzoeken. De rechtbank beschouwd dat als misbruik van het recht op inzage.

Wat ging vooraf aan het verzoek?

De (fraude)onderzoeken hadden ertoe geleid dat de verzoeker meermaals strafrechtelijk en civielrechtelijk was veroordeeld. Bij de behandeling van het verzoek om inzage liepen nog een strafrechtelijke en civielrechtelijke procedure. De betrokken accountants werden ‘bestookt’ met diverse tuchtrechtelijke procedures. De strekking van de procedures tegen de accountants was de juistheid en rechtmatigheid van het onderzoek onderuit halen. Dat was tot dan toe niet gelukt.

Het recht op inzage

Het staat iemand waarvan persoonsgegevens worden verwerkt vrij, om een verzoek tot inzage te doen in die persoonsgegevens. Dat recht is vastgelegd in artikel 15 AVG. Maar hoever gaat dat verzoek dan? De Hoge Raad oordeelde in zijn arrest van 29 juni 2007 dat een betrokkene bij zijn verzoek om informatie over de van hem verwerkte persoonsgegevens, geen redenen hoeft op te geven. De betrokkene kan volstaan met een verwijzing naar de grondslag (en dat is artikel 15 van de AVG). De drempel is dus laag.

Wanneer misbruik van recht op inzage?

Maar wanneer is een verzoek dan misbruik van het recht op inzage? Daarvoor verwijst de rechtbank naar een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 10 november 2005, die overwoog:

Het recht van de betrokkene op inzage wordt weliswaar verondersteld (daarom behoeft ook geen reden voor het verzoek te worden opgegeven), maar deze veronderstelling zal hebben te wijken voor (door de verantwoordelijke te stellen en zo nodig te bewijzen) feiten en omstandigheden waaruit volgt dat de onderhavige bevoegdheid wordt misbruikt in de zin van art. 3:13 BW. De onderhavige bevoegdheid kan dus worden misbruikt.

Het is dus van belang dat de verwerkingsverantwoordelijke bij een verzoek tot inzage beoordeeld (en zo nodig aantoont) dat sprake is van misbruik. De bewijslast rust namelijk bij de verwerkingsverantwoordelijke. De drempel om misbruik van recht aan te nemen ligt hoog.

Het oordeel van de rechtbank

Het recht op inzage op grond van de AVG geeft de betrokkene het recht om de juistheid van de hem betreffende persoonsgegevens te controleren. Ook kan het recht op inzage worden gebruikt om vast te stellen of de verwerkte gegevens rechtmatig zijn verwerkt. Alleen met dat doel kan worden verzocht om inzage.

De rechtbank stelt in de onderhavige zaak vast dat uit de inhoud van het verzoekschrift bleek, dat het verzoek werd gedaan voor een ander doel, namelijk het verkrijgen van (nieuwe) informatie ten behoeve van de verdediging van de verzoeker in de straf- en civielrechtelijke procedures. De rechtbank oordeelt:

De verzoeken van [verzoeker] zijn formeel weliswaar ingekleed als AVG-verzoeken, maar betreffen materieel het verkrijgen van (nieuwe) informatie ten behoeve van (zijn verdediging in) voormelde procedures. Het doel van [verzoeker] bij zijn inzagerecht ziet derhalve niet op de bescherming van persoonsgegevens zodat in deze zaak evident sprake is van misbruik van recht.

Conclusie

Het doen van een verzoek om inzage op grond van de AVG is eenvoudig en laagdrempelig. Aantonen dat het verzoek om inzage misbruik van recht oplevert is lastig, maar zeker niet onmogelijk.

Vragen over de AVG of inzageverzoeken? Neem contact op met onze specialisten!

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

UBO-register Heijink & Meure advocaten UBO-register afgeschermd
Het UBO-register is afgeschermd sinds 22 november 2022. Tot die tijd waren UBO gegevens publiek